بلادگز-blood gas

1390/10/1 06:51

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،
بلادگز دستگاهی است برای تست گازهای خونی که با ساختن یک ترکیب در خون پاراکترهایی را اندازه گیری می کند


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بلادگز ، نحوه کار بلادگز ، اصول و کارکرد بلادگز ، بلادگز چیست ، نحوه تعمیر بلادگز ، bllod gas ، blood gas ، بلوک دیاگرام بلادگز ،
آخرین ویرایش: - -

ونتیلاتور-آموزش اصول کار با ونتیلاتور

1390/10/1 06:47

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،

این مطلب به بیان پاره ای از اصول کار با ونتیلاتور می پردازد:

به ادامه مطلب مراجعه کنید..

مترجم این مطلب را نمی شناسم به هر حال لازم می دانم از مترجم گمنام این مطلب تشکر کنم.


اداره ونتیلاتور

طی دو دهه گذشته پیشرفت های روز افزونی درباره تهویه مکانیکی وتغییرات پاتوفیزیولوژیکی ثانویه مرتبط با تهویه فشار مثبت به وجود آمده است .
ممکن است پزشک احساس کند با استراتژی های متعدد حمایتی ومخفف های گوناگون درادبیات پزشکی روبه رو است . اصول بنیادی نهفته درتهویه مکانیکی حمایتی تغییرکرده است.آگاهی دررابطه با دستگاههای تنفسی ونحوه برخورد با تروما ی ناشی ازفشاروحجم ، افزایش یافته و بهتر ازقبل ازمسمومیت با اکسیژن پیشگیری می شود.
قبل ازاواسط دهه 1950 تهویه فشارمنفی با استفاده ازریه های آهنی برتری داشت . ریه آهنی بازشدن قفسه سینه وجریان درونی هوا ی داخل ریه ها را با کاهش فشاراتمسفری که آن را احاطه کرده بود ، تسهیل می کرد. با این وجود ، مدت مدیدی است که ریه آهنی واشکال دیگر تهویه فشارمنفی ، عرصه بالینی را ترک کرده است . امروزه تمام دستگاه های تهویه مکانیکی ، با تهویه فشارمثبت ساخته شده اند .
سیاست های مختلفی دراستفاده ازتهویه فشارمثبت وجوددارد . ونتیلاتورهای موجود ، به صورت مدهای حجمی وفشاری ، حجم مورد نظررا تامین می کند.اکثرونتیلاتورهای قدیمی یا کوچکترمثل ونتیلاتورهای قابل حمل ، براساس مد زمانی ساخته شده اند.
مدهای حجمی
مدهای فشاری
حداکثرفشار دمی واختلاف فشار بین ونتیلاتوروریه ها برای ورود حجمی ازهوا بکار می رود که حداکثرفشارتامین شود وبازدم به صورت غیرفعال انجام می شود. حجم تحویلی درهر دم به ریه وپذیرش قفسه سینه بستگی دارد . مزیت بزرگ مدهای فشاری ، الگوی جریان دمی ، درتنفسی است که شدت جریان هوا همراه با پرشدن ریه ، به آهستگی کم می شود. این مسئله منجربه توزیع یکنواخت گازبین ریه ها می شود.
مشکل عمده تغییرات دینامیک دردستگاههای ریوی ممکن است به علت تغییرات حجم جاری به وجود آید ، که مانیتورینگ دقیق را می طلبد و شاید سودمندی این مد را به بیماران بخش اورژانس محدود کند.ونتیلاتورهای نسل جدید قادربه تامین تهویه حجمی وفشاری تضمین شده هستند.
مدهای حجمی
جریان گاز تا تحویل حجم جاری ازپیش تنظیم شده ادامه دارد وبازدم به صورت غیرفعال انجام می شود. ویژگی این مد این است که گازآزاد شده با الگوی جریان دمی ثاب ، منجر به تامین حداکثر فشارلازم شده وفشارراه هوایی به سطح بالاتری ازآنچه برای باز کردن ریه ها لازم است ، می رسد .(فشارپلاتو) وقتی حجم تحویلی ثابت است . فشارراه هوایی با تغییرپذیرش ریه ، تغییرکرده ومقاومت راه هوایی به حداکثرمیزان می رسد.
عیب عمده این مد این است که اگر فشارراه هوایی ، بیش ازحد مجاز افزایش یابد ، باعث باروتروما می شود.مانیتورینگ مداوم واستفاده از محدودیت فشاردر پیشگیری ازاین مشکل ، مفید است . ازوقتی که مد حجمی ، تهویه دقیقه ای ثابتی را تضمین کرده ، این مد به یک انتخاب رایج به عنوان مد تهویه ای اولیه دراورژانس تبدیل شده است.
انواع حمایت
بیشترونتیلاتورها را می توان برای تحویل حجم جاری درمد کنتروله یا مد کمکی ، تنظیم کرد.
مد کنترلی
دراین مد ، ونتیلاتور ، حجم جاری ازپیش تنظیم شده ای را براساس یک بارتحریک ، بدون توجه به تلاش بیمار، آزاد می کند. دربیماران آپنه وبیمارانی که تنفس آنها محدود شده است ، مد کنتروله می تواند تحویل مناسب حجم دقیقه ای راتضمین کند.
مدحمایتی
دراین مد ، ونتیلاتور ، حمایت دمی را با استفاده ازفشارحمایتی تامین می کند. این کار با حس کردن دم بیمار وتامین فشار حمایتی صورت می گیرد وبه دنبال آن فازبازدمی شروع می شود. مدحمایتی به یک تنفس کوششی بافشار مناسب نیاز دارد ومقدار فشار حمایتی می تواند با عدد تعریف شده باشد.
تهویه اجباری مداوم
دراین مد تنفس تحویلی درفواصل ازپیش تنظیم شده ، بدون توجه به کوشش تنفسی بیمار، انجام می شود. این مد اغلب دربیماران فلج شده یا آپنه بکارمی رود . چون این مد منجربه افزایش کارتنفس دربیمارانی که تلاش تنفسی دارند ، می شود.
مد CMV قبل ازارائه مدA/C به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گرفت . چرا که مد A/C دربیماران آپنه ، همانند مدCMV عمل می کند.اکثرونتیلاتورها مدCMC واقعی ندارند وبه جای آن مد A/C را توصیه می کنند.
تهویه کنتروله کمکی
دراین مد ، ونتیلاتور، تنفس های ازپیش تنظیم شده ای را هماهنگ با کوشش دمی بیمار تحویل می دهد. باهرتقلای دمی بیمار، دستگاه حجم جاری کاملی را آزاد می کند. تنفس هی خود به خود بیمار به ونتیلاتور بستگی دارد که مابین تنفس های دستگاه داده می شود.
تهویه اجباری متناوب
دراین مد ، تهویه اجباری جریان هوا درفواصل ازپیش تنظیم شده آزادشده وبه بیمار اجازه داده می شود بین تنفس های ارائه شده توسط دستگاه نفس بکشد. تنفس های خود به خود درپاسخ به مقاومت لوله های راه هوایی ودریچه های ونتیلاتور، اتفاق می افتد که ممکن است خطرناک باشد. این مد جای خود را به مدSIMV داده است .
تهویه اجباری متناوب هماهنگ
دراین مد دستگاه تنفس های ازپیش تنظیم شده ای راهماهنگ با کوشش های تنفسی بیمار ارائه داده وبه بیمار اجازه داده می شودبین تنفس های دستگاه نفس بکشد. هماهنگی کوشش های تنفسی باروتروما را که ممکن است درمد IMV به دنبال یک تنفس ازپیش تنظیم شده با حداکثر شدت وبازدم قوی اتفاق افتد رامحدود می کند.
اولین انتخاب مد تهویه معمولا A/C یا SIMV است والبته به پزشک بستگی دارد. تهویه A/C ، هنگامی که دربطن مد CMV است حمایتی کاملی است که دربیشترونتیلاتورها تعبیه می شود. این مدها برای بیمارانی که به حجم دقیقه ای بیشتری نیاز دارند مفید است . حمایت کامل مصرف اکسیژن وتولید دی اکسیدکربن عضلات تنفسی را کاهش می دهد . ایراد بالقوه مد A/C دربیمارانی که با بیماری های انسدادی راه هوایی مواجه هستند، این است که احتباس هوا وافزایش تعداد تنفس را شدید تر خواهد کرد.وقتی حمایت تنفسی کاملی برای بیماران فلج شده با بلوک عصبی عضلانی ضروری است تفاوتی درحجم دقیقه ای یا فشرراه هوایی بامدهای ذکرشده وجود ندارد. دربیماران آپنه هردو مد A/C و SIMV 10 تنفس دردقیقه وحجم جاری 500 میلی لیتر، حجم دقیقه ای یکسانی را ارائه می دهند.
مد تهویه با حمایت فشاری
دربیمارانی که تنفس خود به خود دارند تهویه با حمایت فشاری که باروتروما را محدود کرده وتلاش تنفسی را کاهش می دهد، استفاده می شود. این مد متفاوت ازمد A/C و IMV است ودرسطح فشارحمایتی تنظیم شده ( نه حجم جاری ) ازتنفس های خود به خود حمایت می کند. فشار حمایتی راه هوایی تا زمانی که تنفس های بیمار به صورت نزولی جریان یابد ( 25% حداکثرفشار) ادامه دارد. برخی ونتیلاتورها این قابلیت را دارند که با تعدادی تنفس پشتیبان تنظیم شده درIMV ازتنفس های خود به خود حمایت کند.
PSV درحال حاضرمد انتخابی دربیمارانی است که نقص تنفسی خفیف وفشار دمی مناسبی دارند. این مد باعث افزایش راحتی بیمار شده وتاثیرات قلبی عروقی وخطر باروتروما را کاهش داده توزیع گاز را بهبود می بخشد.
تهویه غیرتهاجمی
درخواست تهویه مکانیکی با ماسک به جای لوله گذاری داخل تراشه بیش ازپیش دربخش های اورژانس پذیرفته شده است . باید توجه داشت که این روش برای بیماران با نقص تنفسی خفیف تا متوسط ودربیمارانی که به اندازه کافی هوشیارهستند وقادر به اجرای دستورات می باشند ، مناسب است . ثابت شده این روش دروضعیت های بالینی مثل ، وخامت حاد( انسدادی مزمن بیماری های ریه ) یا آسم ، ناراحتی احتقانی قلب جبران نشده با ادم ریه خفیف تا متوسط وادم پولمونری ناشی ازافزایش حجم ( هایپرولمی ) مفید است . ممکن است با مد PSV به عنوان مد تهویه ای با فشارمثبت انتهای بازدم استفاده می شود.
پیشرفت های بیشتر با طرح اثرات نامطلوب تهویه فشاری مثبت اتفاق افتاده است وتوصیه هایی برای کاهش این اثرات پیشنهاد شده است.
اثرات ریوی درآمفیزم ریوی پنومودیاستینوم پنوموپرینئوم پنوموتراکس وپنوموتراکس تنشنی باروتروما پیش می آید. حداکثرفشا بادشدگی ( بیش از40 cm H2O ) با افزایش بروز باروتروما مرتبط هست.
درفشاربالا درراه های هوایی سلول های آلوئولی دچار نقص درعملکرد می شوند. درنتیجه کاهش سورفاکتانت آتلکتازی اتفاق می افتدکه نیازمندافزایش بیشتر فشار راه هوایی برای حفظ حجم ریه ها است.
افزایش فشار راه هوایی درانبساط بیش ازحدآلوئوله افزایش نفوذپذیری عروق کوچک وآسیب پارانشیم ها اتفاقافتد.
تنفس طولانی با غلظت بالای اکسیژن ( FiO2 > 0.5 ) منجربه شکل گیری رادیکال آزاد وآسیب سلولی ثانویه می شود. غلظت بالای اکسیژن می تواند باعث نقص درنیتروژن آلوئولی وآتلکتازی جذبی ثانویه می شود.
اثرات قلبی – عروقی
قلب وعروق بزرگ ریوی داخل قفسه سینه هستند وعامل افزایش فشار داخل توراکس می باشند. نتیجه افزایش فشار داخل توراکس کاهش برون ده قلب است که منجر به کاهش بازگشت خون به قلب راست ونقص درعملکرد بطن راست وبطن چپ می شود.
کاهش برون ده قلب ناشی ازکاهش پره لود بطن راست بیشتر دربیمارانی که با کاهش حجم خون مواجه هستند دیده می شود وبه افزایش حجم پاسخ می دهد.
افزایش تعداد تنفس درامواج فشار خون شریانی نشان می دهد که تهویه با فشار مثبت متاثر از بازگشت وریدی وبرون ده قلبی است . درغیاب خط شریانی امواج خوب پالس اکسی متری می تواند به همان اندازه مفید باشد . کاهش نوسان بعد ازافزایش حجم این اثررا تایید می کند.
اثرات کلیوی – کبدی ومعدی ، روده ای
تهویه فشار مثبت باعث کاهش کلی درعملکرد کلیه می شود که با کاهش حجم ادرار وافزایش سدیم دیده می شود.
عملکرد کلیه به صورت نامطلوبی تحت تاثیرکاهش برون ده قلب ، افزایش مقاومت عروق کبدی وافزایش فشار مجرای صفراوی می شود.
موکوس توانایی تنظیم خود کار را ندارد . ممکن است ایسکیمی موکوسی وخونریزی ثانویه پیش آید که به دلیل کاهش دربرون ده قلب وافزایش فشار وریدهای معده می باشد.
ازاندیکاسیونهای عمده تهویه مکانیکی نارسایی تنفسی می باشد. نارسایی تنفسی به سادگی با یافته های آزمایشگاهی یا ریوی شناخته می شود. با این وجود تشخیص نارسایی تنفسی براساس بالین بیمار هست وبه مهارت پزشک اورژانس درمعاینه بستگی دارد. ممکن است آزمایشات به دفعات انجام شود . جواب آزماشات قبلی نیزباید دردسترس باشد.
تهویه مکانیکی درنارسایی تنفسی هایپرکاپنیک وهایپواکسیک اندیکاسیون دارد.

معیارهای آزمایشگاهی جدول معیارهای آزمایشگاهی تهویه مکانیکی
گارهای خون شریانی PaO2 < 55 mmHg
PaCO2 > 50 mmHg and Ph < 7.32
آزمون عملکرد ریوی پذیرش حیاتی < 10 ml /Kg
فشار منفی دمی > 25cmH2O
FEV 1 < 10 ml /Kg
معیارهای بالینی
آپنه یا کاهش تنفس
دیسترس آشکار وکوشش تنفسی
انسداد ونیاز به حمایت راه هوایی
سایرمعیارها
هایپرونتیلاسیون کنترل شده ( مثلا دربیماران ضربه به سر)
شوک گردش خون شدید
هیچ کنتراندیکاسیون مطلقی برای تهویه مکانیکی وجود ندارد . اگر پزشک تهویه مکانیکی را لازم می بیند ،دستگاه ، بافاصله بربالین بیمار حاضر می شود. انتظار برای دریافت جواب آزمایشات ، ممکن است منجربه مرگ یا آسیب غیرضروری شود.
مد تهویه
مد تهویه باید براساس نیازهای بیمار توصیه می شود. درموقعیت های اورژانسی ممکن است دستورتنظیم سریع اولیه راصادرکند. SIMV و A/C مد هایی هستند که انعطاف پذیربوده و برای تنظیم اولیه دربیماران بافشار تنفسی خوب ونارسایی خفیف تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند.
حجم جاری
مشاهده اثرات نامطلوب باروتروما و ترومای ناشی ازحجم زیاد ، باعث شده که حجم جاری کمتری نسبت به سال های گذشته ( TV = 5 -10 cc/Kg ) پیشنهاد شود. اخیرا حجم جاری اولیه 5 – 8 cc/Kg وفشارپلاتوی کمتراز35cmH20 توصیه می شود.
تعداد تنفس
تعداد تنفس 8 -12 / min توصیه شده است . تعداد زیاد تنفس زمان کمتری برای بازدم فراهم می آورد که باعث افزایش متوسط فشار راه هوایی واحتباس هوا دربیماران انسدادی راه هوایی می شود. هنگامی که روش تسهیل افزایش CO2 خون دربیماران آسمی بکار می رود ، ممکن است ، تعداد تنفس اولیه 5-6 دردقیقه باشد.
تکمیل اکسیژن درمانی
حداقل FIO2 که اشباع اکسیژن شریانی ( SaO2 ) بیشتراز90% وPaO2 بیشتراز 60mmHg میلی مترجیوه توصیه شده است .هیچ یافته ای دردست نیست که نشان دهد ، استفاده طولانی ازFiO2 کمتراز0.4 به سلول های پارانشیمی آسیب می زند.
نسبت دم به بازدم
نسبت دم به بازدم طبیعی برای شروع ، 1: 2 است واین مقدار می تواند به 1:4 یا 1:5 دربیماران انسداد راه هوایی کاهش یابد. دربیماران انسداد راه هوایی ازاحتباس هوا ، افزایش تنفس و پیپ خود کار یا پیپ داخلی I PEEP اجتناب شود.
میزان جریان دمی
میزان جریان دمی ، عملکرد حجم جاری ، نسبت دم به بازدم وتعداد تنفس ممکن است به صورت داخلی توسط ونتیلاتور ازطریق تنظیمات دیگر کنترل شود. میزان جریان ، 60 cc/min تنظیم می شود که بعضی اوقات این مقدار ممکن است به منظور شتاب دادن به حجم تا 100 cc/min افزایش یابد که این کار با افزایش سرعت جریان هوا شده وبازدم رادر بیماران انسداد راه هوایی طولانی می کند.
فشار مثبت انتهای بازدم
PEEP ، آب ریه را از آلوئول ها به فضای بینابینی وداخل عروق شیفت می دهد ومقدارکلی آب خارج عروق تغییرمی کند. استفاده ازPEEP فیزیولوژیک 3-5 cc برای پیشگیری ازعملکرد حجم باقیمانده درریه های طبیعی به کار می رود. توجیه افزایش سطح PEEP دربیماران بسیار بدحال افزایش اکسیژن رسانی وکاهش FiO2 به سطح غیرسمی کمتراز0.5 است.باید ارزش استفاده ازPEEP با ( افزایش بازگشت وریدی وخطر باروتروما ) سنجیده شود.
حساسیت
درمدهای حمایتی، معمولا حساسیت درحد 1-2 cm H2o تنظیم می شود. میزان حساسیت بندرت درایجاد فشار دمی منفی بالاترازPEEP داخلی تنظیم می شود. ونتیلاتورهای جدید ، توانایی حس کردن جریان دمی به جای جریان منفی را نشان می دهد که ممکن است کمترازکوشش تنفسی بوده وبا تحریک ونتیلاتور مرتبط باشد.
مانیتورینگ بیمار
مانیتورینگ قلبی ، فشار خون پالس اکسی متری وکاپنوگرافی توصیه شده است . اندازه گیری میزان گازهای خون شریانی 10-15 دقیقه پس ازشروع تهویه مکانیکی انجام می شود. متوسط PaO2 شریانی باید آنچه راکه پالس اکسی
متری پوستی نشان می دهد را تایید کرده ومنجر به کاهش مستقیم میزان اکسیژن به کمتراز0.5 بشود.
PaO2 اندازه گیری شده اصلاحات حجم دقیقه ای را هدایت می کند.
مانیتورینگ ونتیلاتور
حداکثرتنفس وفشارپلاتومرتبا بررسی شده وپارامترها برای محدودیت فشار کمتراز35cmH20 تغییرداده می شود. اگرونتیلاتور بتواندحجم بازدمی رادرابتدا ومتناوبا کنترل می شود که تحویل حجم جاری تنظیم شده را تضمین کند. دربیماران با انسداد ، مداوم پیپ خود کار رابررسی کنید.
درتنظیم اورژانسی بیماران که به حمایت کامل تنفسی نیازمندند ، مدSIMV ومدA/C به عنوان مد حمایتی اولیه مفیدهستند وبیماران مبتلا به انسداد راه هوایی وکوشش تنفسی معمولی شاید SIMV انتخاب بهتری باشد. اگرکوشش تنفسی عادی بوده ونارسایی تنفسی شدید نباشد ، PSV نیزمی توند استفاده شود. دربیماران انتخابی تهویه غیرتهاجمی نیزمی تواند موثرباشد . تنظیمات اولیه ونتیلاتور با توجه به پاتوفیزیولوژی ریوی بیماران ووضعیت بالینی انجام شود. ترومای ناشی از افزایش فشار وحجم ومسمومیت با اکسیژن با تنظیمات خوب وبررسی پاسخ فیزیولوژی بیماران به تهویه مکانیکی به صورت فرایند مداوم ، کاهش خواهد یافت.

نویسنده : Danial M Joyce_ MD
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ونتیلاتور-آموزش اصول کار با ونتیلاتور ،
آخرین ویرایش: - -

دستگاه ونتیلاتور، ونتیلاتور ،معرفی بایوسنسورها و معرفی سنسورهای این دستگاه

1390/10/1 06:46

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،

دستگاه ونتیلاتور:

ونتیلاتور دستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که به طور موقت یا دائم دچار مشکلات تنفسی هستند انجام می‌دهد. به عبارت دیگر در ریه میدمد و مکث می‌کند و بازدم خودبخود انجام می‌شود. در ایران استفاده از ونتیلاتور سابقه ای ۵۰ ساله دارد. از اولین دستگاه‌ها می توان به دستگاهی که ساخت شرکت بنت در آمریکا می‌باشد اشاره كرد.
تاریخچه ونتیلاتور و تاریخچه تنفس مصنوعی به حدود 870 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد.در سال 1530 پاراسلوس با استفاده از دم آهنگری و قرار دادن آن در دهان بیمار و دمیدن هوا، موجب رساندن هوا به ریه‌ها شد. امروزه انواع متنوعی از ونتیلاتورها در دسترس می باشند . انتخاب ونتیلاتور بستگی به شدت روند بیماری، طول مدت حمایت تهویه ای، سطح هوشیاری بیمار، امکانات بیمارستان و... دارد. به طور کلی ماشینهای تهویه مصنوعی به دو نوع تقسیم می شوند: 1.ونتیلاتورهای فشار منفی 2. ونتیلاتورهای فشار مثبت
ونتیلاتورهای فشار منفی نخستین ماشینهای تهویه مصنوعی هستند که اولین بار در اپیدمی پولیومیلیت طرح ریزی، ساخت و مورد استفاده قرار گرفتند.

ونتیلاتورهای فشار منفی:
ونتیلاتورهای فشار منفی نخستین ماشینهای تهویه مصنوعی هستند که اولین بار در اپیدمی پولیومیلیت طرح ریزی، ساخت و مورد استفاده قرار گرفتند.


دستگاه هایی كه بر اساس این روش ساخته می شوند ، عبارتند از:

1.نوع محفظه ای
2.نوع سینه ای یا سینه ای- شكمی
3.گهواره ای
4.كمربند شكمی


نوع اول و دوم برای تولید كامل فلو و فشار لازم برای بیمار مورد استفاده قرار میگیرند ولی نوع سوم و چهارم برای كمك به بیمارانی كه تا حدودی قادر به نفس كشیدن هستند، استفاده می شوند.
دستگاه Iron Lung، در سال 1929 ساخته شد و یکی از اولین دستگاه های فشار منفی بود که برای تنفس دهی بلند مدت استفاده شد . این وسیله در قرن بیستم تصحیح شد و به سبب اپیدمی بیماری فلج اطفال که جهان را در سال 1950 مصیبت زده کرد ، بطور وسیع استفاده شد . این دستگاه شامل یک مخزن باریک است که تا گردن بیمار را می پوشاند . گردن با لاستیک درزبند(gasket) محکم بسته شده و بنابراین صورت بیمار (و مسیر هوایی) در معرض هوای اتاق قرار می گیرد .

تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین رگهای خونی و حفره های هوایی ریوی با روش انتشار انجام شده و به عملکرد خارجی نیازی ندارد. هوا باید به داخل و خارج ریه ها حرکت کرده تا فرآیند تبادل گاز برقرار باشد . در تنفس ناخودآگاه ، فشار منفی توسط ماهیچه های تنفسی ایجاد شده و در اثر یکسان نبودن فشار هوای محیط و فشار داخلی سینه ، جریان هوا را تولید می کند . در دستگاه Iron Lung هوا بوسیله یک پمپ برای تولید فضای خالی در داخل مخزن ، بطور مکانیکی مکش شده ، و بنابراین فشار منفی ایجاد می شود . این فشار منفی موجب انبساط قفسه سینه و کاهش فشار درون ریوی و جاری شدن هوا در ریه ها می شود. هنگامی که هوای درون ریه ها به بیرون فرستاده می شود ، فشار درون تانک با فشار محیط اطراف برابر می شود و خاصیت ارتجاعی قفسه سینه و ریه ها باعث بازدم پسیو می شود . به این ترتیب، شکم همراه با ریه منبسط شده و جریان برگشت وریدی به قلب را جدا کرده و منجر به جریان خون وریدی به سوی اندام تحتانی می شود . بر روی بدنه دستگاه سوراخ بزرگی برای دسترسی پرستار یا دستیار وجود دارد . بیماران می توانند بطور طبیعی صحبت کنند و بخورند ، و آیینه هایی برای مشاهده محیط اطراف در اختیار دارد . بعضی از افراد در این ریه های آهنی بطور نتیجه بخشی برای سالها توانستند زنده بمانند .امروزه ، ونتیلاتورهای مکانیکی فشار منفی هنوز استفاده می شوند. دستگاه مذکور شبیه به نوعی زره بالاتنه است . زره بالاتنه بخشی است که فشار منفی را فقط در قفسه سینه با استفاده از یک کیسه نرم و سبک بوجود می آورد. عمده استفاده آن در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی است که بعضی عملکرد های عضلانی را هنوز از دست نداده اند، . با این وجود ، به علت اینکه بیمار فقط در حالت دازکش می تواند از دستگاه استفاده کند، ساییدگی شدید و آسیب های پوستی از تبعات این نوع طراحی به شمار می رود و به عنوان وسیله بلند مدت استفاده نمی شود. در سالهای اخیر برای این وسیله روکش جدیدی با پوسته پلی کربنات همراه با چسب های متعدد و پمپ نوسانی فشار بالا بمنظور تنفس دهی دو فازه زره بالاتنه، گذاشته شده است.


مزایا:
1.عدم نیاز به وجود راه هوایی مصنوعی و عوارض متعاقب آن .
2.اصلاح اکسیژناسیون در بیماران دارای تنفس ارادی همراه با کاهش کفایت و کارایی تنفس نظیر بیماریهای مزمن انسدادی ریه.
3.کاهش نیاز به استفاده از شل کننده عضلانی.
4.کاهش کار تنفس در درمان متناوب جهت حمایت از تهویه به صورتی که عضلات تهویه‌ای بتوانند استراحت نمایند.

معایب:
1.استریل نمودن و حفظ موازین بهداشتی با آن مشکل است.
۲.موجب کاهش تحرک بیمار و استعداد ابتلا به عوارض ناشی از بی حرکتی می شود.
3. فشار منفی ایجاد شده درزیر محفظه موجب بروز عوارض بر روی سایر سیستم های بدن می شود.
٤. انجام مراقبتهای پرستاری از بیمار در زیر ونتیلاتور مشکل است.
٥. در هر نوع نارسایی تنفس نمی توان از آن استفاده کرد.
٦. نوع جلیقه‌ای آن می تواند موجب زخم فشاری گردد.


ونتیلاتور مكانیكی:
مبنای طراحی ونتیلاتورهای فشار مثبت ِمدرن، اساساً به پیشرفت های تکنولوژی نظامی در جنگ جهانی دوم به منظور فراهم کردن اکسیژن برای خلبان های جنگنده در ارتفاع بلند بوده است . چنین ونتیلاتورهایی با مجهز بودن به لوله های کوچک ، کم فشار و کم حجم، جایگزین دستگاه های قدیمی شدند.
محبوبیت ونتیلاتورهای فشار مثبت در طی اپیدمی فلج اطفال در 1950 در اسکاندیناوی و ایالات متحده آمریکا بیشتر شد . فشار مثبت به علت تامین کردن %50 اکسیژن از طریق لوله ها به شیوه دستی، منجر به کاهش نرخ مرگ و میر میان بیماران فلج اطفال در اثر ناتوانی تنفسی شد .
ونتیلاتور های فشار مثبت با افزایش فشار مسیرهوایی بیمار از طریق لوله تراشه کار می کند . فشار مثبت به هوا اجازه میدهد تا پایان یافتن تنفس دهی ونتیلاتور(دم) ، در مسیر هوایی جریان یابد. سپس ، فشار مسیر هوایی به صفر افتاده و دیوار قفسه سینه به حال خود بر می گردد و ریه ها حجم هوای محبوس در خود را از طریق بازدم پسیو با فشار به بیرون می فرستد.


ادامه را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دستگاه ونتیلاتور ، ونتیلاتور ، اصول کار دستگاه ونتیلاتور ، اصول دستگاه ونتیلاتور ، نقشه ونیلاتور ، طرز کار ونیلاتور ، نحوه تعمیرز ونتیلاتور ، اصول وکار کرد ونتیلاتور ، ونتی لاتور ، معرفی بایوسنسورها و معرفی سنسورهای این دستگاه ، معرفی بایوسنسورها ، شالچیلار_ نماینده ی کمپانی BENNETT ماورای فنون گروه_ نماینده ی کمپانی Taema صنعت فنون آزمایشگاهی_ نماینده ی کمپانی DRAGER درمان _ نماینده ی کمپانی Hoffrichter پرشیا درمان_ نماینده ی کمپانی Meditech الکترونیک پزشکی سعادت_ نماینده ی کمپانی Siare بی ان ام_ نماینده ی کمپانیNMI پیشرو_ نماینده ی کمپانی Versamed امین درمان _ نماینده ی کمپانی Breas آریان فرومد_ نماینده ی کمپانیsire احیا درمان پیشرفته_ نماینده ی کمپانی Resmed فراوران همگام_ نماینده ی کمپانی SIEM مهندسی صنعت پزشک پیشرو_ نماینده ی کمپانی Versamed پرنیان پگاه_ نماینده ی کمپانی Pneupac ، بلوك دیاگرام دستگاه ونتیلاتور ، معرفی بیوسنسور: ، جنبه های فیزیكی ونتیلاتور: ، بیمارانی که به ونتیلاتور نیاز دارند: ، كالیبراسیون ونتیلاتور: ، فیبر سیلیكونی : ، تله سنسور پزشكی یا Asic : ، ونتیلاتور مكانیكی: ،
آخرین ویرایش: 1390/10/1 06:51

روش کار الایزا-کیت های الایزا-الایزا چیست-سنجش امین-کیتهای الایزا-نحوه تست الایزا-الایزا-ELISA -شیوه های الایزا -Sandwich ELISA

1390/09/26 09:03

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،
ست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بكار می برند بدین ترتیب كه یكی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بكار گرفته می شود، اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای كه مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بكار گرفته شود (مثلا لكتین به لیگاند مربوطه اش یا مولكول به گیرنده اختصاصی اش) البته این پدیده یعنی اتصال بین دو ماده ای كه آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات مشكل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار كرده و یا كارهای جبرانی لازم را در نظر گرفت. 1 ) تست الیزا برای جستجوی آنتی ژن: ELISA روش بسیار حساسی است که (معمولا) برای جستجوی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار میرود در تحت شرایط تنظیم شده (از نظر غلظت یونی و pH) پروتئین ها (آنتی ژن یا آنتی بادی) به طور خودبخود تمایل دارند که به بستر جامد (در این تست plate هایی از جنس پلی استیرن) متصل شوند، ماهیت این اتصال بخوبی معلوم نشده است اما برگشت پذیر بوده و با استفاده از pH های بالاتر یا پایین تر و استفاده از غلظت های یونی بالا اتصال قطع میشود این نوع اتصال خودبخودی اگر چه ظرفیت محدودی دارد ولی با بكارگیری سیستم های تقویتی مناسبی مثل سیستم آنزیم-سوبسترا این اتصالات وسیله بسیار خوبی برای طراحی سیستم الایزا گردیده است. برای انجام الایزا: 1 ) ابتدا باید پروتئین مورد نظر را به كف پلیت چسباند. 2 ) نقاط اتصال باقی مانده را باید با محلول پروتئینی مناسب مسدود كرد. 3 ) محلول مورد آزمایش را اضافه كرد تا دو ماده همدیگر را پیدا كرده و متصل شوند 4 ) سیستم های تقویتی اولیه را برای افزایش حساسیت آزمایش بكار گرفت 5 ) سیستم آنزیمی نهایی را به راه انداخته و رنگ نهایی تولید شده را اندازه گرفت حال این 5 مرحله به تفكیك توضیح داده می شوند: 1 ) اتصال پروتئین به كف پلیت (Coating): آنتی ژن (یا آنتی بادی) در مقادیری در حدود میکروگرم به داخل چاهک پلیت الایزا اضافه شده و فرصت داده میشود تا به مقدار کافی به کف چاهك (well) متصل شود برای اینكار بسته به نوع پروتئین بافرهای مختلفی به كار گرفته می شود و غلظت پروتئین نیز باید مناسب سازی شود در مقادیر بسیار پایین حساسیت ردیابی پایین می آید و در مقادیر بالای آنتی ژن اتصالات سستی نیز برقرار میشود كه در مراحل بعدی كنده شده و هنگام شستشو آنتی ژن همراه با آنتی بادی اختصاصی دفع می شوند و لذا حساسیت تست مجددا پایین می آید. بطور كلی این مرحله اساسی بوده و نقش زیادی در نتیجه نهایی دارد ایده آل های مورد انتظار برای این مرحله اینها هستند: الف) مقدار آنتی ژن متصل شده به كف همه چاهك های یك پلیت باید یكنواخت باشند و كمترین واریانس را در نتیجه ایجاد كنند، بدین معنی كه وقتی یك نمونه واحد را در چند چاهك مختلف منتقل نموده و آزمایش كنیم باید نتایج بدست آمده به هم نزدیك بوده و حداقل خطا را نشان دهند. همچنین اگر آزمایش مورد نظر در حجم بالا انجام میگیرد و چند پلیت را هم زمان كوت نموده و استفاده میكنیم باید جنس پلیت ها و شركت تهیه كننده آنها یكسان باشد تا از خطای مربوط به تفاوت در قدرت اتصال پلیت ها جلوگیری شود و ترجیحا بافر كوتینگ و زمان كوتینگ و محلول آنتی ژنی آماده شده برای كوتینگ بهتر است یكسان باشند. ب) اتصالات برقرار شده بین آنتی ژن و بستر جامد باید به اندازه كافی محكم و قوی باشند تا در مراحل شستشوی بعدی كنده نشوند، معمولا برای آنتی ژن های عادی، اتصال دهنده اضافی لازم نیست ولی اگر آنتی ژنی استثنائاً با روش معمول به كف پلیت نچسبید یا اتصالات سستی برقرار كرد از مواد و روش های خاصی برای اتصال آنتی ژن به كف بستر استفاده می شود (مثلاً استفاده از گلوتارآلدئید یا اشعه ایكس یا ...). ج) پروتئین متصل شده نباید آنقدر كم باشد كه نتواند مقادیر بالای آنتی بادی را جذب كند در این صورت غلظت های بالای آنتی بادی قابل تشخیص نخواهد بود از طرفی پروتئین متصل شده نباید آنقدر زیاد باشد كه اتصالات غیراختصاصی از اتصالات اختصاصی بیشتر شوند كه در این صورت جواب آزمایش قابل اغتماد نخواهد بود برای تامین این سه هدف تمهیدات خاصی به كار گرفته می شوند كه در فرصتی مناسب توضیح داده خواهند شد 2 ) مرحله مسدود سازی یا بلوكینگ (blocking): نقاطی از كف پلیت كه با پروتئین اختصاصی پوشانده نشده اند با استفاده از محلول های پروتئینی خنثی (از این نظر كه در واكنش اختصاصی بعدی اثر سوئی ندارد) پوشانده می شوند محلول های پروتئینی برای این منظور حاوی شیر کم چربی یا آلبومین گاوی یا ژلاتین و یا کازئین میباشند. علاوه بر پروتئین از دترژانت های غیر یونی خاصی نظیر Tween 20 یا Tween 80 یا ... نیز به عنوان كمكی استفاده می شوند نوع این مواد و مقادیر بكار برده شده به صورت تجربی تعیین می شوند و با توجه به تجربیات دیگران می توان محدوده خاصی را برای كار مورد نظر امتحان كرد و بهترین غلظت را بدست آورد (چون پروتئین ها از ریشه های جانبی متفاوتی برخوردارند لذا برای پروتئین های بسیار خالص مثل پروتئین های ریكامبینانت مناسب سازی این تركیبات در بالا بردن اعتبار نتایج بسیار كمك كننده خواهد بود). علاوه بر پروتئین و دترژانت، غلظت یونی بافر بلوك كننده نیز اهمیت زیادی دارد و برای اتصال انتخابی پروتئین مورد نظر (از میان مخلوط پروتئینی) میتوان بافرهای مختلف و غلظت یونی متفاوت را ارزیابی كرده و بهترین بافر را برای آزمایش مورد نظر بدست آورد. 3 ) اتصال آنتی ژن و آنتی بادی محلول مورد آزمایش كه احتمال میرود حاوی مقادیر قابل ردیابی از آنتی بادی بر علیه آنتی ژن اختصاصی موجود در كف پلیت میباشد در این مرحله در بافر مناسبی تهیه شده و اضافه می شود آنتی بادی شناور در محلول، آنتی ژن متصل به بستر را پیدا كرده و به آن متصل می شود بندرت این آنتی بادی متصل به آنزیم است اما در اغلب اوقات كونژوگه آنزیمدار در مرحله بعدی بكار گرفته می شود. آنتی بادی های متصل نشده با عمل شستشو از محیط حذف می شوند بافر شستشو معمولا دارای پروتئین خنثی به كار گرفته شده در محلول بلوكان است. چرا؟ حاوی دترژانت میباشد. چرا؟ و از نظر قدرت و pH بافری مناسب برای اتصال آنتی ژن با آنتی بادی است. آنتی بادی ها، سرم ، و محلولهای بكار گرفته شده در مراحل مختلف الایزا معمولا در بافر شستشو رقیق می شوند. 4 ) سیستم های تقویتی اولیه سیستم تقویتی اولیه قبل از سیستم تقویتی اصلی (كه همانا بكار گرفتن خصوصیت آنزیمهاست) میباشد در این مرحله ما واكنش های اضافه تری را به كار میگیریم تا قدرت اندازه گیری تست (حساسیت و اختصاصیت) بالا برده شود. بدین منظور از قدرت تقویت كنندگی بیوتین-آویدین، بیوتین-استرپتاویدین، لكتین-لیگاند و ... استفاده می شود. 5 ) تقویت آنزیمی هر آنزیمی بر روی سوبسترای اختصاصی خود اثر كرده و آنرا به محصول تبدیل می كند این واكنش در طی زمان منجر به جمع شدن مقدار متنابهی از محصول در محیط می شود بدین معنی كه با گذشت زمان معینی یك مولكول آنزیم می تواند مولكول های سوبسترای بسیاری را به محصول تبدیل كند این اثر افزایشی در حقیقت اساس الایزا را تشكیل میدهد. بدین ترتیب كه آنتی بادی نهایی باقی مانده پس از شستشوی نهایی با مولكول آنزیم متصل است و افزودن سوبسترا در طی زمان معینی (مثلاً یك ساعت) منجر به آزاد سازی مقادیر متنابهی سوبسترا می گردد كه یا خود رنگی میباشد یا در واكنش با ماده دیگری (كروموژن یا رنگزا) كه به محیط اضافه شده است رنگ تولید میكند در نهایت رنگ تولید شده توسط دستگاه قرائت كننده مخصوصی خوانده شده و محاسبات لازم بر روی داده های بدست آمده انجام می گیرد اساس تست Sandwich ELISA برای اندازه گیری سیتوکین در روش الایزای ساندویچی مولكول اندازه گیری شده در واقع در بین دو مولكول مختلف آنتی بادی قرار میگیرد (ساندویچ میشود) مثلا این روش را در مورد اندازه گیری سایتوكاین اینترفرون گاما شرح میدهیم: اساس) سلول های طحالی گرفته شده از موش های دریافت کننده واکسن در اثر تحریک با آنتی ژن اختصاصی در محیط کشت تکثیر پیدا خواهند کرد برای تعیین اینکه غالب سلول های تکثیر یابنده از نوع Th1 هستند یا Th2 باید پروفیل سیتوکینی در محیط کشت مشخص شود بدین منظور تعیین مقدار سیتوکین های IL-4 و IFN-g ترشح شده توسط سلول ها در محیط کشت مد نظر قرار میگیرد. چنانكه در شكل زیر مشخص شده است در این روش آنتی بادی منوکلونال ضد آنتی ژن به کف plate چسبانده میشود سپس فرصت داده میشود تا آنتی ژن (در این تحقیق سیتوکین IL-4 و IFN-g ) به آن متصل شود در مرحله بعدی آنتی بادی پلی کلونال ضد آنتی ژن اضافه میشود که متصل به آنزیم پراكسیداز HRP است و اضافه شدن سوبسترا همراه با کروموژن منجر به ایجاد محصول رنگی میشود که توسط دستگاه ELISA Reader قرائت میگردد چون در این روش آنتی ژن در بین دو آنتی بادی قرار میگیرد لذا به ساندویچ مشهور شده است.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: روش کار الایزا-کیت های الایزا-الایزا چیست-سنجش امین-کیتهای الایزا-نحوه تست الایزا-الایزا-ELISA -شیوه های الایزا -Sandwich ELISA ،
آخرین ویرایش: - -

الایزاریدر-پیلیت ریدر-خوانشگر الایزا-Enzyme-Linked Immuno sorbent Assay -كالیبراسیون الایزا ریدر -

1390/09/26 08:53

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،

الایزا ریدر  یا خوانشگر الایزاكه به اسامی <میكروپلیت ریدر> و <خوانشگر میكروپلیت فتومتریك> نیز معروف است، یك اسپكتروفتومتر تخصصی بوده كه به منظور قرائت نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله به منظور تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های اختصاصی در نمونه ها به كار می‌رود. این تكنیك بر اساس تشخیص یك آنتی‌ژن یا آنتی بادی ها روی یك سطح جامد به صورت مستقیم یا ثانویه به كمك آنتی بادی های نشاندار و ایجاد محصولاتی استوار است كه می‌توانند توسط اسپكتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الایزا ELISA، اختصاری از كلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است. 

ohara.ir

 

كاربرد میكروپلیت ریدر
مــیــكـــروپــلــیـــت ریــدر بــرای خــوانــدن نـتــایــج تست‌های الایزا مورد استفاده قرار می گیرد. این تـكـنـیــك كــاربــردی مـسـتـقـیــم در ایـمـنــولــوژی و سـرولـوژی دارد. از مـیـان كـاربـردهـای دیگر این وسیله به تایید حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن‌های یك عامل عفونی در یك ارگانیزم، آنتی بادی های یـك واكـسـن یـا اتـوآنـتـی بـادی هـا بـرای مـثال در آرتریت روماتوئید می توان اشاره كرد.

 

اصول كار
الایـزا ریـدر یـك اسپكتـروفتـومتـر اختصـاصی است. بر خلاف اسپكتروفتومترهای معمولی كه قرائت جذب نوری را در گستره وسیعی از طول موج ها تسهیل می كنند، الایزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگ های انكساری بوده كه گستره طول موج ها را محدود كرده و معمولا بین 400 تا 750 نانومتر  عمل می كنند. برخی از الایزا ریدرها در گستـره مـاوراء بنفـش عمـل كرده و قرائت را در مـحــدوده 340 تــا 700 نـانـومتـر انجـام مـی دهنـد. سـیـستم نوری موجود در این دستگاه ها توسط تعدادی از كارخانه ها با استفاده از فیبرهای نوری به منظور تامین نور جهت چاهك های حاوی نمونه در میكرو پلیت طراحی می شود. ابتدا یك شعاع نوری از نمونه ای كه دارای قطری بین 1 تا 3 میلی متر است عبور كرده و سپس یك سیستم آشكار كننده، نور عبوری از نمونه را آشكار و تقویت می كند. در مرحله بعد، سیگنال مربوط به جذب نوری نمونه‌ها ثبت شده و سیستم خوانشگر نیز آن را به اطلاعاتی تبدیل می كند كه سبب تفسیر نتایج تست می شوند. برخی از الایزا ریدرها با استفاده از سیستم های شعاعی نوری دوتایی كار می كنند.
نمونه های مورد آزمایش در پلیت هایی كه به این منظور طراحی شده اند و دارای تعداد خاصی چاهك هستند، قرار می گیرند. پلیت های 8 ستونی همراه با 12 ردیف كه در مجموع 96 چاهك را تشكیل می دهند، رایج تر از بقیه هستند. برای كاربردهای اختصاصی تر، تعداد چاهك ها افزایش می یابد كه در برخی موارد تا پلیت های 384 چاهكی را نیز شامل می شود. افزایش تعداد چاهك ها به منظور كاهش مقدار مصرف معرف ها و نمونه ها است. موقعیت سنسور نوری الایزا ریدر بر اساس نوع كارخانه سازنده متغییر است؛ به طوری كه در برخی موارد ممكن است در بالای پلیت حاوی نمونه و گاهی نیز مستقیما در زیر پلیت قرار گیرد. امروزه میكرو پلیت ریدرها دارای كنترل هایی هستند كه به وسیله میكروپروسسورها تنظیم شده اند.

وسایل لازم جهت انجام تكنیك الایزا  
جهت انجام آزمایش الایزا تجهیزات زیر مورد نیاز  است:
1- الایزا ریدر 
2- میكرو پلیت واشر (شستشو دهنده چاهك ها)
3- سیستم توزیع كننده مایع (كه در این مورد ممكن است از پیپت ها چند كاناله استفاده شود)
4- انكوباتور

تجهیزات مورد نیاز در انجام تست های الایزا
مراحل مكانیكی انجام تكنیك الایزا
یك تست الیزا به طور رایج شامل مراحل زیر است:
1- شستشوی اولیه پلیت كه ممكن است با استفاده از میكرو پلیت واشر انجام شود.
2- استفاده از یك توزیع كننده مایع (دیسپنسر) یا پی پت چند كاناله.
3- پلیت در انكوباتور قرار داده می شود كه دارای دمای كنترل شده بوده و واكنش ها در آن محل انجام می شوند.
بسته به نوع تست، مراحل 1، 2 و 3 ممكن است چـنـدین بار تكرار شوند، تا این كه معرف‌های اضافه شده، واكنش ها را كامل كنند.
سـرانـجـام، وقـتـی تـمـام مـراحـل انـكوباسیون كامل شد، پلیت به الایزا ریدر منتقل شده و سپس بـا قـرائـت جـذب نـوری نمونه ها، نتیجه آن ها مشخص می شود.

مراحل بیوشیمیایی تكنیك الیزا
1- چــــاهــــك هــــای مــــوجــــود در پــلــیــــت بــــا آنـتــی‌بــادی‌هــا و آنـتــی ژن هــا پــوشـیـده (Coat) می‌شوند.
2- نـمــونــه هـا، كـنـتـرل هـا و اسـتـانـداردهـا بـه چاهك‌ها اضافه شده و در دمای اتاق  یا 37 درجه سـانتیگـراد بـرای یـك مـدت زمـانی معین، طبق دستـورالعمـل تست انكوبه می شوند. در طول انكـوباسیون، بسته به حضور یا عدم حضور و مقدار آنتی ژن   یا آنتی بادی موجود در نمونه، آنتی ژن نمونه به آنتی بادی كوت شده به پلیت، یا آنتی بادی موجود در نمونه به آنتی ژن Coat شده در پلیت باند می شود.
3- پـــس از انـكـــوبـــاسـیـــون، آنـتـــی ژن‌هــا  یــا آنـتــی‌بــادی‌هــای آزاد، شـسـتشـو داده شـده و بـا اســتــفـــاده از مـیـكــرو پـلـیــت واشــر و یــك بــافــر شستشوی مناسب، برداشته می شوند.
4- در مرحله بعد، یك آنتی بادی ثانویه، به نام كونژوگه، اضافه شده كه حاوی آنزیمی است كه به منظور ایجاد یك تغییر رنگی، با یك سوبسترا واكنش خواهد داد.
5- ســـپــــس یــــك دوره زمــــانــــی ثــــانــــویــــه از انـكــوبــاسـیـون شـروع مـی شـود كـه در طـی آن، كـونـژوگـه بـا كمپلكس آنتی ژن- آنتی بادی در چاهك ها پیوند برقرار خواهد كرد.
6- پس از انكوباسیون، یك دوره شستشوی جدید انجام می شود كه سبب برداشت كونژوگه متصل نشده از چاهك ها خواهد شد.
7- در مرحله بعد، سوبسترا اضافه می شود. آنـزیـم بـا سـوبستـرا واكنش خواهد داد و سبب تغییر رنگ محلول خواهد شد. این واكنش نشان خواهد داد كه چه مقدار كمپلكس آنتی‌ژن- آنتی بادی در پایان تست وجود خواهد داشت. 
8- وقتی كه زمان انكوباسیون كامل می شود، یك معرف برای توقف واكنش آنزیم- سوبسترا به آن اضافه شده كه از تغییرات بیشتر در شدت رنگ ایجاد شده، جلوگیری می‌كند. این معرف عموما یك اسید رقیق است. 
9- در پایان، پلیت بوسیله الایزا ریدر خوانده می شود. نتایج حاصله برای تعیین مقادیر اختصاصی یا حضور آنتی ژن ها یا آنتی بادی ها در نمونه به كار برده می شوند.
تــوجـه: بـرخـی از چـاهـك هـا بـرای استـانـداردهـا و كنتـرل هـا استفـاده مـی شـونـد. استانداردها برای تعریف نقاط cut-off به كار برده می شوند. استانداردها و كنترل ها مـقـادیر معینی هستند و برای اندازه گیری نتایج تست و ارزیابی اطلاعات در مقابل غلظت‌های مشخصی برای هر كنترل به كار برده می شوند. فرایند توصیف شده در بالا عمومی است؛ اگرچه بسیاری از تست های الایزا وجود دارند كه همراه با مراحل یا متغیرهای اختصاصی هستند.

نصب تجهیزات 
به منظور عملكرد صحیح الایزا ریدر، نكات زیر لازم است تا رعایت شود:
1- یك محیط تمیز و عاری از گرد و غبار
2- یك میز كار ثابت و به دور از تجهیزاتی از قبیل سانتریفوژ، شیكر و ... كه سبب لرزش آن می شوند. این میز باید دارای اندازه مناسبی باشد  به طوری كه در كنار الایزا ریدر، فضای كاری مناسبی وجود داشته باشد. تجهیزات تكمیلی مورد نیاز برای انجام تكنیك توصیفی بالا عبارتند از: واشر، انكوباتور، دیسپنسر و كامپیوتر همراه با وسایل جانبی آن.
3- یك منبع تغذیه الكتریكی، كه سازگار با استانداردها و معیارهای كشور باشد. در كشورهای آمریكایی به طور مثال، عموما فركانس های 60 هرتز و 110 ولت استفاده می‌شود، در حالی كه در نواحی دیگر از جهان 220 تا 240 ولت و 50 تا 60 هرتز به كار برده می شود.

كالیبراسیون الایزا ریدر
كالیبراسیون الایزا ریدر، یك مرحله اختصاصی است كه باید توسط یك تكنسین یا مهندس آموزش دیده كه به دستورالعمل های سازنده دستگاه آشنایی دارد، انجام شود. بـرای انجـام كالیبراسیون، داشتن یك مجموعه از فیلترها كه از لحاظ اندازه، یكسان هستند، الزامی است. سازندگان این دستگاه ها، پلیت های كالیبراسیون را برای هر طول موجی كه دستگاه به كار می برد فراهم می كنند.
پلیت های كالیبراسیون مجهز به حداقل سه مقدار جذب نوری از قبل تعیین شده (پایین، متوسط و مقدار بالا)، در دامنه اندازه گیری هستند.
برای انجام كالیبراسیون مراحل زیر را باید دنبال كرد:
1- پلیت كالیبراسیون را روی دستگاه قرار دهید.
2- یـك خـوانـش كـامـل را بـا پلیـت كـالیبراسیون انجام دهید. مشخص كنید كه آیا تفاوت‌هایی در قرائت های به دست آمده از یك چاهك به چاهك دیگر وجود دارد یا خیر. چنانچه اختلافی مشاهده شد، پلیت را به اندازه 180 درجه چرخانده و قرائت را مجددا تكرار كنید تا    از اختلافاتی كه به خود پلیت نسبت داده می شوند، جلوگیری كنید. به طور كلی، اگر نتایج پلیت در دو طول موج، به میزانی باشد كه انتظار داریم، گفته می‌شود كه دستگاه به كالیبراسیون دیگری احتیاج ندارد.
3- تایید كنید آیا خوانشگر به كالیبراسیون احتیاج دارد یا خیر. چنانچه به كالیبراسیون احتیاج دارد، راهنمایی های  رایج كارخانه سازنده دستگاه را برای كالیبراسیون دنبال كنید. تایید كنید كه خطی بودن )linearity( خوانشگر تا حد امكان قابل قبول است.
4- اگــر دستگـاه حـاوی یـك پلیـت كـالیبـراسیـون نیسـت، یـك محلـول رنگـی را در چاهك‌های یك پلیت از آن ریخته و فوری نتایج را قرائت كنید. سپس پلیت را به اندازه 180 درجه چرخانده و دوباره قرائت را انجام دهید. اگر هر دو خوانش ها و میانگین مقادیر در هر ردیف یكسان هستند، خوانشگر كالیبر است.
5- تایید كنید كه خوانشگر به صورت ستون به ستون نیز كالیبر است. یك پلیت تمیز و خالی را  در محل مخصوص قرار دهید و قرائت را انجام دهید. اگر اختلافی بین هر یك از خوانش های میانگین از اولین تا آخرین ستون وجود ندارد، می توان فرض را بر این گذاشت كه خوانشگر كالیبر است.

حفظ و نگهداری رایج
‌نـگـهــداری اســاســی (تـكـرار بـه صـورت روزانه)
1- مـرور ایـنـكـه سنسورهای نوری هر كانال تـمـیـز هـسـتـنـد. چـنـانـچـه كـثـیـف هـستند، سطح پنجره‌‌های عبور دهنده نور و سنسورها را با یك برس كوچك تمیز كنید.
2- تایید كنید كه سیستم نوری تمیز  است.
3- تایید كنید كه كالیبراسیون خوانشگر كافی اسـت. وقـتـی كـارهـای روزانه شروع می شود، اجـازه دهـید تا خوانشگر برای مدت 30 دقیقه گرم شود. در مرحله بعد، قرائت Blank را انجام دهـیـد و سـپـس یـك پـلیت كامل از سوبسترا را قـرائـت كـنـیـد. خـوانـش هـا مـی بـایـست یكسان بـاشند. اگر این طور نبود، پلیت را چرخانده و قرائت را به منظور تعیین این كه آیا اختلاف در پلیت یا در خوانشگر است، تكرار كنید.
4- سـیـسـتــم كـشـنــده اتــومــاتـیــك اســلایــدهـا (Automatic drawer sliding system) را بــررسـی كنید كه باید نرم و ثابت باشد.

‌نـگـهـداری بـازدارنـده (تـكـرار هـر سه ماه یكبار)
1- پـــایـــداری لامـــپ را تـــایـیــد كـنـیــد. پـلـیــت كالیبراسیون را به كار برده، قرائت را با فاصله 30 دقیقه مجددا با همان پلیت انجام دهید. قرائت ها را مقایسه كنید كه هیچ تفاوتی نباید میان آن ها مشاهده شود.
2- سیستم نوری دتكتور و سیستم های نوری را تمیز كنید.
3- كشنده پلیت (Plate drawer) را تمیز كنید.
4- مكان قرار گیری هر چاهك را با استفاده از سـیـسـتـم هـای انتشار نور و آشكار  كننده تایید كنید

منابع
[1]  WHO. Maintenence manual for lavoratory equipment. 2008. 2nd Edition.
[2]  Fitzgerald A., Kingsley C. and Kusko A. Electric machinery. 1971.
[3]  Johns W.L. Selection of basic laboratory equipment for laboratories with limited resources. 2000.

ماهنامه مهندسی پزشکی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الایزاریدر-پیلیت ریدر-خوانشگر الایزا-Enzyme-Linked Immuno sorbent Assay -كالیبراسیون الایزا ریدر - ،
آخرین ویرایش: 1390/09/26 09:03تعداد کل صفحات : 38 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic