اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی وشیمی ۱

1391/02/13 09:15

نویسنده : شهرام قاسمی
اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی وشیمی ۱

به دلیل ماهیت کاردرآزمایشگاهها بخصوص آزمایشگاههای شیمی وبیوشیمی با مواد شیمیایی مختلف سروکارداریم که مواد شیمیایی خطرناک رامی توان به گروههای زیرتقسیم کرد:

  • مواد سوزاننده یاتباه کننده (caustic or corrosive) :موادی مانند اسیدها وقلیایی هاممکن است سبب سوختن پوست ، دهان ویاچشم شوند وهمچنین ممکن است سبب تباه شدن وخراب شدن وسایل ولوازم آزمایشگاهی شوند.
  • مواد سمی (poisons) : درحقیقت هرماده شیمیایی برحسب آنکه چه مقدارمصرف شود ممکن است سمی باشد. بنابراین درطبقه بندی این مواد باید آنها را مشخص ساخت. موادسمی غالباً به آن سری ازمواد شیمیایی اطلاق می شود که  مقادیر بسیارکم آن به صورت خورده شده یااستنشاق ویا تماس با پوست سبب مرگ ویاخطرات عمده گردد مانند فنل غلیظ، این موادممکن است به صورت گاز، مایع ویا جامد باشند.
  • مواد سرطانزا (carcinogens) :موادی که به وسیله سازمانهای بهداشت جهانی وحرفه ای به عنوان سرطانزامعرفی می شوند باید تحت شرایط خاصی مورداستفاده قرارگیرند.
  • مواد قابل اشتعال ( Flammables):موادی که به سهولت آتش گرفته ومی سوزند وممکن است مانند نفت برای آتش زدن استفاده شوند.
  • مواد قابل احتراق (Explosive) : موادی که تحت شرایط مخصوصی ممکن است.

اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی بایدبه صورت جزوه وبرگ قابل استفاده وجودداشته باشد وپیوسته بازنگری شود وبه صورت آموزشهای تئوری وعملی به افراد تازه واردوپرسنل به طوردوره های بازآموزی ویادآوری شود. همچنین درآزمایشگاه باید موادشیمیایی برچسب مربوطه داشته باشند ومحل قرارگرفتن وسایل جلوگیری ازآتش سوزی هم وجودداشته باشد ومشخص باشد.همچنین درجریان حمل ونقل موادشیمیایی باید اصول قانونی رعایت شود.

اصول انبارداری
هرآزمایشگاهی چه خصوصی وچه دولتی باید محل ویاقفسه هایی جهت انبارداشته باشد وبرای کلیه وسایل وموادمصرفی وکیتها وفرم ها وکلیه موجودی خود کاردکس داشته باشدیاسیستم کامپیوتری وجودداشته باشد. همچنین فردانبارداروکارپردازباید روابط دوستانه داشته باشند وروابط انسانی برقرارباشد ونیزازکلیه امورمطلع باشند وموادووسایل شیمیایی ومیکروبی راکاملاً بشناسند و رعایت اصول علمی درانبارداری بشود.

 نگهداری گازهای مختلف مثل نیتروژن مایع یاهوای مایع تحت فشارنیستند ولی آمونیاک مایع تحت فشاراست. یخ خشک باید درهنگام مصرف خریداری شود.ازنگهداری بیش ازحدموادرادیواکتیوباید خودداری شود ومنابع انرژی اتمی وآتش نشانی رامطلع ساخت. ازنگهداری حلال هاوموادپلاستیکی polyprophilen , polyten درکنارهم باید خودداری کرد زیراباعث ترک خوردگی مواد پلاستیکی  می شود. ازتخریب بسته بندی وسایل استریل باید جلوگیری کرد.کارتن های مقوایی راروی زمین نگهداری نکرد. وسایل شیشه ای باید بافاصله نگهداری شود وباروشهای استاندارد حجم آنهاکنترل شود.برچسب ،تاریخ مصرف ، نوع موادشیمیایی درمحیط های کیت وطرزنگهداری آنهاباید روی بروشورخوانده شود. باید کمیته ملی استاندارد وسایل پزشکی درکشورشکل بگیرد. انبارباید قفسه های لازم راداشته باشد. رنگ زرد برای مواد شیمیایی ، قرمزبرای وسایل شیشه ای ، آبی برای وسایل یدکی است. قفسه های قفل دارجهت موادمخدر، کمیاب وگران قیمت وجودداشته باشد. ایجاد کارگاه تعمیرات وسایل آزمایشگاهی درهرمرکزیادرکل سیستم باید پیش بینی شود.


http://elab.ir
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی وشیمی ۱ ، آزمایشگاه بیوشیمی ، اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی ۱ ،
آخرین ویرایش: - -

بررسی برخی از تست های انالیز ادرار

1391/02/13 09:13

نویسنده : شهرام قاسمی

کتون اوری:ستونها محصولات نهایی متابولیسم ناقص چربی هستند. در حالت طبیعی زیر به صورت معمول در ادرار دیده می شوند:

  • در طول گرسنگی
  • حاملگی
  • شیردهی
  • پس از اسهال و استفراغ
در حالت پاتولوژیک هم ستون ها در ادرار دیده می شوند. نمونه بارزش دیابت ملیتوس است.
نیتریت: در این آزمایش مقدار احیا شدن نیترات به نیتریت توسط باکتری های گرم منفی تعیین می شود.جواب منفی به این معنی نیست که باکتری وجود ندارد. یک پاتوژن گرم مثبت ممکن است آنزیم احیا کننده نیترات نداشته باشد.
لکوسیت استراز:سلولهای سفید خون مخصوصا فا گوسیتها حاوی استرازهستند. جواب مثبت نشاندهنده گلبول سفید در ادرار است.
بیلیروبین – اوروبیلینوژن: بیلیروبین محصول اولین مرحله تجزیه شدن هم است. هم حاصل تجزیه سلولهای قرمز خون است که عمر ۱۲۰ روز آنها به اتمام رسیده است. بیلیروبین و مشتقات آن مجموعا رنگدانه های صفراوی نامیده می شوند. اوروبیلینوژن در روده در نتیجه عمل باکتری ها بر روی بیلیروبین تولید می شود.
قند در ادرار: معمولا نباید در ادرار وجود داشته باشد. شایعترین قند ادرار گلوکز است. برخی علتهای گلیکوزوری غیر پاتولوژیک مانند: استرس روحی – روانی، حاملگی و مصرف غذای پر- قند در ادرار دیده می شود. لاکتوزوری در دوران حاملگی و شیردهی طبیعی است پنتوزوری و فروکتوزوری بعد از مصرف پنتوز و فروکتوز زیاد رخ می دهد.

http://elab.irدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بررسی برخی از تست های انالیز ادرار ، تست های انالیز ادرار ، انالیز ادرار ،
آخرین ویرایش: - -

آزمایش تحریکی متیراپون تک دوز در طول شب

1391/02/13 09:12

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ، بیوشیمی ،

استفاده از کپسول خوراکی متیراپون (Metyrapone ) به چه دردی می خورد؟

متیراپون که اسم تجاری آن متوپرون است برای اهداف تشخیصی در بیماری های ادرنال استفاده می شود. همچنین از این دارو برای درمان سندروم کوشینگ هم استفاده می شود.

اساس آزمایش بدین صورت است که  متیراپون آنزیم ۱۱-هیدروکسیلاز را مهار می کند، یعنی آنزیمی که مرحله پیش از سنتز کورتیزول را کاتالیز می نماید. هنگامیکه غلظت خونی کورتیزول کاهش می یابد، اثر فیدبک منفی نیز کاهش می یابد و این امر باعث می شود تا ترشح ACTH از هیپوفیز افزایش یابد. اثر تحریکی ACTH بر کورتکس فوق کلیه باعث افزایش ۱۱-داکسی کورتیزول می گردد و این ترکیبی است که پیش از کورتیزول سنتز می شود.


روشانجم تست هم بدین شکل است که داروی متیراپون (mg/kg 30) بصورت خوراکی در میانه شب به همراه شیر یا غذای مختصر به فرد داده می شود (تا جذب را به تاخیر بیاندازد). ساعت ۸ صبح روز بعد، خون گرفته می شود تا غلظت ۱۱-داکسی کورتیزول، کورتیزول و ACTH سنجش گردد.

تفسیر آزمایش: در افراد نرمال، ۱۱-داکسی کورتیزول از مقادیر کمتر از g/dl μ  تا بیش ازμg/dl 7 بعد از تحریک با متیراپون افزایش می یابد و مقادیر ACTH  به بیش از μg/ml 150  افزایش می یابد. در بیماریهای هیپوفیزی یا هیپوتالاموسی که همراه با مهار ناکافی آنزیمی (کورتیزول پلاسما بیش از (μg/dl 300) یا سندرم کوشینگ ناشی از تومورهای فوق کلیه یا تومورهای بافتهای غیراندوکرینی ترشح کننده ACTH اند هیچ پاسخی مشاهده نمی شود و یا پاسخ سرکوب می گردد. پاسخ شدید نیز در سندرم کوشینگ هیپوفیزی مشاهده می شود.


منبع :http://elab.ir
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آزمایش تحریکی متیراپون تک دوز در طول شب ، متیراپون ،
آخرین ویرایش: - -

رنگ تیوب های پلاستیکی در آزمایشگاه

1391/02/13 09:04

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ،

همان طور که دوستان عزیز آزمایشگاهی اطلاع دارند در آزمایشگاه ها برای نگه داری نمونه از تیوب هایی استفاده می شود که دارای درب مخصوصی هستند. ما در این پست جالب و کاربردی این رنگ ها را به طور کامل شرح خواهیم داد پس با ما همراه باشید. طبق منابع و رفرانس ها خودمون باید برخی نمونه را سروته کنیم و یا به قول خودمون به هم بزنیم. برای نمونه کتاب دیودسون۸بار سروته کردن را برای نمونه های خون شناسی پیشنهاد می دهد.باید دقت کنیم که همیشه رنگ تیوب ها مشخص باشد و مانعی باعث نشود که این رنگ مشخص نباشد. همچنین موقع چسباندن برچسب مربوط به بیماران دقت شود که برچسب روی درپوش را نپوشاند و همچنین همیشه سعی شود که نام آزمایش دهنده (میخواستم بگم بیمار ولی بعد یادم امد که حدود ۸۰% مراجعه کنندگان به آزمایشگاه افراد سالمی هستند…) در قسمت انتهایی بالا درج شود


ابی روشن | PT, PTT, Fibrinogen, Fibrin D-Dimer, other, Coagulation Testing . نکته : به آرامی باید ۳-۴ بار مخلوط شود.

سبز روشن(سدیم هپارین) | Mycobacteriology (AFB) Blood Culture,

HLA-B27, Chromosome Studies

طلائی | برای بیشتر آزمایش های بیوشیمی و ایمنی شناسی، سرولوژی، تست هپاتیت ولی برای ترپونین و BNP استفاده نمی شود.

بنفش کمرنگ | خون شناسی: CBC, Platelet, Sed. Rate بیوشیمی:  CD4, CD8, G6PD,  Hemoglobin A1C & Hemoglobin Variants

قرمز | برای تست هایی که نیاز به سرم دارندنکته: حاوی مواد فعال کننده لخته هستند.

سفید | نمونه های HIV و هپاتیت و همچنین BNP

ارغوانی| Copper, Zinc, Trace Elements

صورتی| تنها برای بانک خون استفاده می شود.

سبز روشن(لیتیوم هپارین)| Troponin, Metabolic Panels, Lipid,  Liver Panels, Ammonia (ice),  HIV Rapid Anti-body

قهوه ای مایل به زرد| سرب

سبز تیره| Ionized Calcium (not part of blood gas), Ammonia (ice)

خاکستری| Glucose, Lactate  (Lactic Acid) on iceمنبع :http://elab.ir

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رنگ تیوب های پلاستیکی در آزمایشگاه ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 8 ... 5 6 7 8
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic